خانه

Oops...
Slider with alias classic agency not found.
[title_box title=”چـرا پارت پلیمر” subtitle=”پارت پلیمر” position=”text-left” pixi_template=”pixi_heading-style1.jpg”]

پارت پلیمر افتخار دارد تا تمامی محصولات پلیمری خود را اعم از وارداتی و تولیدی داخل خود را با کیفیت و قیمت مناسب جهت عرضه به صنعت  سیمان ، نفت ، گاز ، پتروشیمی ، خودروسازی ، فولادسازی ، کشتی سازی ، شیمیایی ، غذایی ، داروسازی و غیره را دارد .

[list list=”%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C%20NBR%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%2C%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%20PTFE%20%20%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D9%88%D8%B1%D9%82%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20NBR%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20VITON%20%D9%88%20SILICON%20%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%7D%5D”]
[title_box title=”برخی از محصولات” subtitle=”فروشگاه” pixi_template=”pixi_heading-style2.jpg”]